SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA ĐURĐENOVAC


IID PPUO ĐURĐENOVAC

DWF 

25000


 

0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.A_POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.A_ENERGETSKI SUSTAV.dwf

2.B_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

3.A_UVJETI KIRIŠTENJA.dwf

3.B_POD.PRIM.POS.MJ. UREĐ. I ZAŠTITE.dwf

 

 

5000


 

4.A_GP NASELJA Beljevina i Krčevina.dwf

4.B_GP NASELJA Bokšić.dwf

4.C_GP NASELJA Bokšić Lug.dwf

4.D_GP NASELJA Đurđenovac.dwf

4.E_GP NASELJA Gabrilovac,Ličko N.S. i Našičko N.S.dwf

4.F_GP NASELJA Klokočevci.dwf

4.G_GP NASELJA Lipine.dwf

4.H_GP NASELJA Pribiševci.dwf

4.I_GP NASELJA Sušine.dwf

4.J_GP NASELJA Šaptinovci.dwf

4.K_GP NASELJA Teodorovac.dwf