SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA ČEMINAC
2. IZMJENE I DOPUNE PPUO OPĆINE ČEMINAC

DWF 

25000


0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA.dwf

2.A.PROMET,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

2.B.ENERGETSKI SUSTAV.dwf

3.A.PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA.dwf

3.C.PODR. PRIM.POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE.dwf

 

 

 

5000


4.A.GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Čeminac.dwf

4.B.GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Grabovac.dwf

4.C.GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Kozarac.dwf

4.D.GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Novi Čeminac.dwf

4.E.GRAĐEVINSKO PODRUČJE LOVAČKI DOM.dwf