Praćenje stanja u prostoru

Osnovni alat praćenja stanja u prostoru je Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije. Ono omogućuje Županu, Skupštini Osječko-baranjske županije, te stručnoj i široj javnosti, cjelovito praćenje stanja u prostoru na temelju analize i ocjene osnovne prostorne strukture, trendova prostornog razvoja, zaštite i korištenja posebno vrijednih prostora kao i analize i ocjene provedbe strateških i drugih dokumenata prostornog planiranja.
Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i prostornog planiranja sa sustavom prostornog uređenja. Ovim dokumentom nastoji se prikazati cjelovita,argumentirana i objektivna spoznaja o prostoru Osječko-baranjske županije kao neobnovljivom temeljnom dobru. Povezivanjem svijesti o vlastitom prostornom potencijalu s praktičnim djelovanjem u području zaštite i uređenja prostora potrebno je snažnije afirmirati vrijednosti prostora Županije te zaustaviti negativne pojave u prostoru.
Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanjestanja te ukazuje na mogućnosti daljnih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor. Kao najvažnije teme izdvajaju se demografski procesi, promjene u korištenju prostora kao rezultat pritisaka pojedinih interesnih skupina, nužnost povećanja javnog interesa i zaštite općeg dobra, prestrukturiranje gospodarstva te sektorsko djelovanje i međusobna usklađenost različitih resora.

Zakonodavno-institucionalni okvir

Obveza izrade i razmatranja četverogodišnjih izvješća utvrđena je odredbom čl. 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). predstavničkim tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave. Izrađuju se u odnosu na Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje od utjecaja na održivi razvoj u prostoru, prethodna izvješća o stanju u prostoru i dokumente prostornog uređenja. Izvješća se objavljuju u službenim glasilima.
Temeljem članka 27. Zakona Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije izrađuje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, a razmatra Skupština Županije.
U travnju 2014. godine temeljem Zakona donesen je Pravilnik o sadržaju i obaveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru ("Narodne novine" broj 48/14.), Odredbom članka 4. Pravilnika propisan je sadržaj izvješća:
(1) Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje razvoja s osnovnom preporukama mjera za iduće razdoblje.
(2) Polazišta obuhvaćaju pregled ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja RH, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.
(3) Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja razvoja u prostoru koji su određeni Zakonom i Strategijom prostornog uređenja RH kroz prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor, te ukazuju na trendove prostornog razvoja i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.
(4) Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor obuhvaća prikaz pokrivenosti područja prostornim planovima, daje podatke o prostornim planovima i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog Izvješća.
(5) Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje razrađuju se ciljevi odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju mjere i prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju.
Prethodno Izvješće o stanju u prostoru Skupština je razmatrala 29. travnja 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 5/15.), a izrađeno je za razdoblje 2010. - 2014. godine. Aktualnim Izvješćem razmatra se razdoblje od 2015. - 2019. godine.

Lokalna razina

U Zakonom propisanom djelokrugu rada, županijski zavodi između ostalog vode i Registar dokumenata praćenja stanja u prostoru, iako je propušteno Zakonom utvrditi obvezu jedinica lokalne samouprave za dostavljanjem dokumenata praćenja stanja u prostoru i županijskim zavodima. Stoga u tu svrhu Zavod povremeno provodi ankete, sustavno prati aktivnosti u gradovima i općinama vezane i uz izradu izvješća o stanju u prostoru te provođenje programa mjera koji su još na snazi.