Registar prostornih planova

Općenito

Prostor je vrijedan, ograničen, najčešće neobnovljiv resurs kojeg dijeli veći broj korisnika, te stoga prostorno planiranje ima za cilj organizirati njegovo racionalno i optimalno korištenje.

Prostorno planiranje obuhvaća uređenje naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, mreža infrastrukturnih sustava (prometa, energetike, vodnog gospodarstva), te zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, u uvjetima prirodnih i drugih prostornih ograničenja. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19, 98/19) propisan je sustav prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj. Sustav čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta.

Sustav je propisan tako da postoji više razina planiranja u skladu s kojima se i donose dokumenti prostornog uređenja:

  • na državnoj razini dokumenti su Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, te prostorni planovi područja posebnih obilježja koji se izrađuju za područja nacionalnih parkova, parkova prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom. Ovi dokumenti su u nadležnosti Države i donosi ih Sabor Republike Hrvatske.
  • prostorni planovi županija i Grada Zagreba, prostorni planovi područja posebnih obilježja čija je obveza izrade određena prostornim planom županije, odnosno Grada Zagreba, su dokumenti područne (regionalne) razine, a njihovo donošenje u nadležnosti je županijske, odnosno Gradske skupštine.
  • dokumenti lokalne razine u nadležnosti su velikog grada, grada ili općine, a to su prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine te urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja dijelova njihovih područja. Dokumente lokalne razine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za svoje područje.

REGISTAR PROSTORNIH PLANOVA (pdf)

REGISTAR ODLUKA O STAVLJANJU PROSTORNIH PLANOVA VAN SNAGE (pdf)

Prostorni plan Osječko-baranjske županije (PPOBŽ)

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije, a koji donosi Županijska skupština. Sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje Plana), grafički dio i obvezne priloge, te određuje:

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja.

Izrađuje se temeljem obveze iz propisa o prostornom uređenju, te se u tijeku izrade provode prethodne i javna rasprava o ponuđenim rješenjima, kada se o planu mogu izjasniti građani, stručna javnost i mediji.

Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja RH, a prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Županije, usklađuju se s Prostornim planom Županije.

Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa posebnim propisima i planovima šireg područja.

Od usvajanja Prostornog plana Osječko-baranjske županije 2002. godine ("Županijski glasnik" 1/02) pojavio se niz zahtjeva za korištenjem prostora na drugačiji način, što je proizlazilo iz činjenice da novotraženi uvjeti za korištenje nisu bili poznati u trenutku izrade PPOBŽ-a ili su u međuvremenu izrađeni novi projekti razvoja kojima su spoznate nove mogućnosti organizacije i korištenja prostora uz pretpostavku održivog razvitka. Kako ne bi bio prepreka gospodarskom razvitku, kao i u svrhu usklađivanja s velikim brojem posebnih zakona i propisa koji su u međuvremenu doneseni ili izmijenjeni, postalo je nužno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

PPOBŽ je mijenjan četiri puta, izmjenama i dopunama 2010., 2016., 2020. i 2021. godine. Izmjene i dopune su provođene u svrhu usklađivanja s promijenjenim državnim strateškim opredjeljenjima, zakonskom regulativom, aktima iz nadležnosti Skupštine Osječko-baranjske županije, kao i na temelju inicijativa pravnih osoba s javnim ovlastima i jedinica lokalne samouprave.

PROSTORNI PLAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ("Županijski glasnik" 1/02, 4/10, 3/16, 5/16-ispravak, 6/16-pročišćeni plan, 5/20, 7/20-pročišćeni plan, 1/21 i 3/21-pročišćeni plan)

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 1/02)


Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 4/10)


Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 3/16)

Strateška studija utjecaja na okoliš:
Knjiga I
Dodatak Studiji
Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Odluka o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 5/16)

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

 Pročišćeni plan ("Županijski glasnik"  6/16)

 

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 5/20)

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Pročišćeni plan ("Županijski glasnik"  7/20)

 

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 1/21)

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Pročišćeni plan ("Županijski glasnik"  3/21)

 

Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO)

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode, te za područja određene Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.

Na području Osječko-baranjske županije izrađen je jedan ovakav plan: Prostorni plan Parka prirode “Kopački rit”.

Nositelj izrade prostornih planova za područja parkova prirode je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a donosi ih Sabor Republike Hrvatske.

Prostorni planovi za područja posebnih obilježja izrađuju se u skladu sa Strategijom prostornog razvoja i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Izrada i donošenje ovih prostornih planova provodi se prema zakonski propisanom postupku, koji uključuje prethodne i javnu raspravu, uz sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija.

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Kopački rit"("Narodne novine" broj 24/06 .)

Prostorni plan Parka prirode "Kopački rit"

Prostorni planovi uređenja grada ili općine (PPUG/PPUO)

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je veliki grad, grad ili općina, a donosi ga gradsko, odnosno općinsko vijeće.

U sustavu Osječko-baranjske županije nalazi se 1 veliki grad (gradovi preko 35.000 stanovnika) – Osijek – zatim 6 gradova – Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo – te 35 općina: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka.

Prostorni plan uređenja sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje Plana), grafički dio i obvezne priloge. Grafički dio sadrži prikaze u mjerilu 1:25.000 koji određuju:

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja,

te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonom propisanom postupku koji uključuje prethodne i javnu raspravu, uz sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, s mogućnošću davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa posebnim propisima i planovima šireg područja, kao i mišljenje Župana o usklađenosti sa županijskim planom.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim postavkama Prostornog plana Županije.


GRADOVI

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik" Grada Belog Manastira broj 5/06, 7/07, 5/12, 3/21 i 5/21-pročišćeni tekst )

Osnovni plan (SG br. 5/06)

1. izmjene i dopune (7/07)

2. izmjene i dopune (5/12)

3. izmjene i dopune (3/21)

Pročišćeni tekst (5/21)

Prostorni plan uređenja Grada Belišća ("Službeni glasnik" Grada Belišća broj 08/03, 8/11, 5/12, 8/13, 9/13, 6/15, 9/16, 8/17-pročišćeni tekst, 10/18, 2/20, 6/20-pročišćeni tekst, 4/21 i 9/21-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 08/03)

1. izmjene i dopune (8/11)

2. izmjene i dopune (5/12)

3. izmjene i dopune (8/13)

4. izmjene i dopune (9/13)

5. izmjene i dopune (6/15)

6. izmjene i dopune (9/16)

Pročišćeni plan (8/17)

7. izmjene i dopune (10/18)

8. izmjene i dopune (2/20)

Pročišćeni tekst (6/20)

9. izmjene i dopuna (4/21)

Pročišćeni tekst (9/21)

Prostorni plan uređenja Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 12/05, 2/12, 8/15, 6/19, 10/19-pročišćeni tekst i 7/21)  

Osnovni plan (SG br. 12/05)

1. izmjene i dopune (2/12)

2. izmjene i dopune (8/15)

3. izmjene i dopune (6/19)

Pročišćeni tekst (10/19)

4. izmjene i dopune (7/21)

Prostorni plan uređenja Grada Đakova ("Službeni glasnik" Grada Đakova broj 7/06, 7/12, 1/15, 2/15-pročišćeni tekst, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 9/19, 12/19-pročišćeni tekst, 6/21, 12/21-pročišćeni tekst i 14/21-ispravak)

Osnovni plan (SG br. 7/06)

1. izmjene i dopune (7/12)

2. izmjene i dopune (1/15)

Pročišćeni plan (2/15)

3. izmjene i dopune (9/18)

Pročišćeni plan (11/18)

4. izmjene i dopune (9/19)

Pročišćeni tekst (12/19)

5. izmjene i dopune (6/21) / (Ispravak 14/21)

Pročišćeni tekst (12/21)

Prostorni plan uređenja Grada Našica (''Službeni glasnik'' Grada Našica broj 11/06, 2/10, 8/15, 8/17 i 1/18-pročišćeni tekst)     

Osnovni plan (SG br. 11/06)

1. izmjene i dopune (2/10)

2. izmjene i dopune (8/15)

3. izmjene i dopune (8/17)

Pročišćeni plan (1/18)

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09, 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 8/05)

1. izmjene i dopune (5/09) / (Ispravak - 17A/09)

2. izmjene i dopune (12/10)

3. izmjene i dopune (12/12)

4. izmjene i dopune (20A/18)

Pročišćeni tekst (8A/19)

Prostorni plan uređenja Grada Valpova ("Službeni glasnik" Grada Valpova broj 09/03, 8/10, 8/15, 2/18, 6/20 i 8/20-pročišćeni tekst)     

Osnovni plan (SG br. 9/03)

1. izmjene i dopune (8/10)

2. izmjene i dopune (8/15)

3. izmjene i dopune (2/18)

4. izmjene i dopune (6/20)

Pročišćeni tekst (8/20)


OPĆINE

Prostorni plan uređenja Općine Antunovac ("Službeni glasnik" Općine Antunovac broj 3/05, 5/11, 8/11-ispravak, 4/15-ispravak, 9/12, 8/15 i 12/15-pročišćeni tekst, 8/16 i 12/16-zaključak)     

Osnovni plan (SG br. 3/05)

1. izmjene i dopune (5/11) / (Ispravak - 8/11) / (Ispravak - 4/15)

2. izmjene i dopune (9/12)

3. izmjene i dopune (8/15)

Pročišćeni plan (12/15)

4. izmjene i dopune (8/16) / (Zaključak 12/16)

Prostorni plan uređenja Općine Bilje ("Službeni glasnik" Općine Bilje broj 8/05 i 2/16, 8/16-ispravak i 9/16)     

Osnovni plan (SG br. 8/05)

1. izmjene i dopune (2/16) / (Ispravak - 8/16)

Pročišćeni plan (9/16)

Prostorni plan uređenja Općine Bizovac ("Službeni glasnik" Općine Bizovac broj 3/05, 3/10, 4/11, 4/13, 2/16, 3/16-pročišćeni tekst, 5/20 i 5/20-pročišćeni tekst)     

Osnovni plan (SG br. 3/05)

1. izmjene i dopune (3/10)

2. izmjene i dopune (4/11)

3. izmjene i dopune (4/13)

4. izmjene i dopune (2/16)

Pročišćeni plan (3/16)

5. izmjene i dopune (5/20)

Pročišćeni tekst (5/20)

Prostorni plan uređenja Općine Čeminac ("Službeni glasnik" Općine Čeminac broj 2/05, 8/06, 3/11, 1/13 , 2/14, 7/14, 6/18 i 7/18-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 2/05)

1. izmjene i dopune (8/06)

2. izmjene i dopune (3/11)

3. izmjene i dopune (1/13)

4. izmjene i dopune (2/14)

5. izmjene i dopune (7/14)

6. izmjene i dopune (6/18)

Pročišćeni plan (7/18)

Prostorni plan uređenja Općine Čepin ("Službeni glasnik" Općine Čepin broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni tekst, 6/16-ispravak, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni tekst, 5/21 i 8/21-ispravak)

Osnovni plan (SG br. 1/07)

1. izmjene i dopune (1/12) / (Ispravak - 11/12)

2. izmjene i dopune (10/15) / (Ispravak - 15/15)

Pročišćeni plan (17/15) / (Ispravak pročišćenog plana 6/16)

3. izmjene i dopune (3/18) / (Ispravak - 11/18)

Pročišćeni plan (12/18)

4. izmjene i dopune (13/19)

Pročišćeni tekst (17/19)

5. izmjene i dopune (5/21) / (Ispravak - 8/21)

Prostorni plan uređenja Općine Darda (''Službeni glasnik'' Općine Darda broj 5/06, 6/06-ispravak, 4/08, 6/12, 1/14, 4/15, 6/15-pročišćeni tekst, 4/19 i 5/19-pročišćeni tekst)   

Osnovni plan (SG br. 5/06) / (Ispravak - 6/06)

1. izmjene i dopune (4/08)

2. izmjene i dopune (6/12)

3. izmjene i dopune (1/14)

4. izmjene i dopune (4/15)

Pročišćeni plan (6/15)

5. izmjene i dopune (4/19)

Pročišćeni plan (5/19)

Prostorni plan uređenja Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik" Općine Donja Motičina broj 3/06, 4/11, 2/13, 1/16 , 2/16-pročišćeni tekst, 5/17, 5a/17-pročišćeni tekst, 6/18 i 7/18-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 3/06)

1. izmjene i dopune (4/11)

2. izmjene i dopune (2/13)

3. izmjene i dopune (1/16)

Pročišćeni plan (2/16)

4. izmjene i dopune (5/17)

Pročišćeni plan (5a/17)

5. izmjene i dopune (6/18)

Pročišćeni plan (7/18)

Prostorni plan uređenja općine Draž ("Službeni glasnik" Općine Draž broj 3/05, 5/11, 9/14, 9/15, 4/18, 7/18-ispravak i 5/20-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br.3/05)

1. izmjene i dopune (5/11)

2. izmjene i dopune (9/14)

Dopune (9/15)

3. izmjene i dopune (4/18) / (Ispravak - 7/18)

Pročišćeni tekst (5/20)

Prostorni plan uređenja Općine Drenje - plan smanjenog sadržaja ("Službeni glasnik" Općine Drenje broj 29/07, 49/14, 9/18 i 2/19-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 29/07)

1. izmjene i dopune (49/14)

2. izmjene i dopune (9/18)

Pročišćeni tekst (2/19)

Prostorni plan uređenja Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik" Općine Đurđenovac broj 8/06, 6/12, 5/18 i 6/18-pročišćeni tekst)     

Osnovni plan (SG br. 8/06)

1. izmjene i dopune (6/12)

2. izmjene i dopune (5/18)

Pročišćeni plan (6/18)

Prostorni plan uređenja općine Erdut ("Službeni glasnik" Općine Erdut broj 32/06, 45/09-ispravak, 52/12, 56/13 i 78/19)

Osnovni plan (SG br.32/06)  / (Ispravak - 45/09)

1. izmjene i dopune (52/12)

2. izmjene i dopune (56/13)

3. izmjene i dopune (78/19)

Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo ("Službeni glasnik" Općine Ernestinovo broj 2/07, 6/10, 5/17,  7/18-pročišćeni tekst, 5/20, 7/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 4/21-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 2/07)

Izmjene i dopune (6/10)

Dopuna (5/17)

Pročišćeni plan (7/18)

Izmjene i dopune (5/20)

Pročišćeni plan (7/20)

3. izmjene i dopune (3/21)

Pročišćeni plan (4/21)

Prostorni plan uređenja Općine Feričanci("Službeni glasnik" Općine Feričanci broj 36/04, 64/09, 6/11, 3/15, 8/16 i 9/16-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 36/04)

1. izmjene i dopune (64/09)

2. izmjene i dopune (6/11)

3. izmjene i dopune (3/15)

4. izmjene i dopune (8/16)

Pročišćeni plan (9/16)

Prostorni plan uređenja Općine Gorjani ("Službeni glasnik" Općine Gorjani broj 36/05, 53/11-ispravak i 43/07)

Osnovni plan (SG br. 36/05) / (Ispravak 53/11)

1. izmjene i dopune (43/07)

Prostorni plan uređenja Općine Jagodnjak ("Službeni glasnik" Općine Jagodnjak broj 01/07, 7/09, 1/16 i 4/18-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 1/07)

1. izmjene i dopune (7/09)

2. izmjene i dopune (1/16)

Pročišćeni plan (4/18)

Prostorni plan uređenja Općine Kneževi Vinogradi ("Službeni glasnik" Općine Kneževi Vinogradi broj 5/05, 5/06-ispravak, 5/09, 3/12, 14/12, 15/19, 9/20-pročišćeni tekst i 14/20)

Osnovni plan (SG br. 5/05) / (Ispravak - 5/06)

1. izmjene i dopune (5/09)

2. izmjene i dopune (3/12)

3. izmjene i dopune (14/12)

4. izmjene i dopune (15/19)

Pročišćeni plan (9/20)

5. izmjene i dopune (14/20)

Prostorni plan uređenja Općine Koška ("Službeni glasnik" Općine Koška broj 1/06, 4/06-ispravak, 4/14, 10/15, 1/16-pročišćeni tekst, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 1/06) / (Ispravak - 4/06)

1. izmjene i dopune (4/14)

2. izmjene i dopune (10/15)

Pročišćeni plan (1/16)

3. izmjene i dopune (4/18)

Pročišćeni plan (6/18)

Prostorni plan uređenja Općine Levanjska Varoš ("Službeni glasnik" Općine Levanjska Varoš broj 5/04, 6/17, 1/18-pročišćeni tekst, 8/19 i 9/19-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 5/04)

1. izmjene i dopune (6/17)

Pročišćeni plan (1/18)

2. izmjene i dopune (8/19)

Pročišćeni tekst (9/19)

Prostorni plan uređenja Općine Magadenovac ("Službeni glasnik" Općine Magadenovac broj 10/03, 10/10, 10/17, 10/17-pročišćeni tekst, 5/21 i 6/21-pročišćeni tekst,)

Osnovni plan (SG br. 10/03)

1. izmjene i dopune (10/10)

2. izmjene i dopune (10/17)

Pročišćeni plan (10/17)

3. izmjene i dopune (5/21)

Pročišćeni tekst (6/21)

Prostorni plan uređenja Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 3/06, 3/12, 6/18 i 7/18-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 3/06)

1. izmjene i dopune (3/12)

2. izmjene i dopune (6/18)

Pročišćeni plan (7/18)

Prostorni plan uređenja Općine Petlovac ("Službeni glasnik" Općine Petlovac broj 21/05, 1/10-ispravak, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/19, 7/19-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 21/05) / (Ispravak -1/10)

1. izmjene i dopune (2/18)

Pročišćeni plan (3/18)

2. izmjene i dopune (4/19)

Pročišćeni tekst (7/19)

Prostorni plan uređenja Općine Petrijevci ("Službeni glasnik" Općine Petrijevci broj 7/03, 4/08, 4/12, 4/17 i 6/17-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 7/03)

1. izmjene i dopune (4/08)

2. izmjene i dopune (4/12)

3. izmjene i dopune (4/17)

Pročišćeni plan (6/17)

4. izmjene i dopune (8/20)

Pročišćeni plan (9/20)

Prostorni plan uređenja Općine Podgorač ("Službeni glasnik" Općine Podgorač broj 2/06, 1/09, 4/17 i 5/17-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 2/06)

1. izmjene i dopune (1/09)

2. izmjene i dopune (4/17)

Pročišćeni plan (5/17)

Prostorni plan uređenja Općine Podravska Moslavina ("Službeni glasnik" Općine Podravska Moslavina broj 4/07 i 4/16)

Osnovni plan (SG br. 4/07)

1. izmjene i dopune (4/16)

Prostorni plan uređenja Općine Popovac ("Službeni glasnik" Općine Popovac broj 4/06, 1/15, 5/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 2/19-ispravak)

Osnovni plan (SG br. 4/06)

1. izmjene i dopune (1/15)

Pročišćeni plan (5/15)

2. izmjene i dopune (3/18) / (Ispravak - 2/19)

Prostorni plan uređenja Općine Punitovci - plan smanjenog sadržaja ("Službeni glasnik" Općine Punitovci broj 2/06, 3/09, 2/14 i 1/21)

Osnovni plan (SG br. 2/06)

1. izmjene i dopune (3/09)

2. izmjene i dopune (2/14)

3. izmjene i dopune (1/21)

Prostorni plan uređenja Općine Satnica Đakovačka ("Službeni glasnik" Općine Satnica Đakovačka broj 2/06, 3/13, 8/17,  9/17-pročišćeni tekst, 5/18, 6/18-pročišćeni tekst, 3/19 i 4/19-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 2/06)

1. izmjene i dopune (3/13)

2. izmjene i dopune (8/17)

Pročišćeni plan (9/17)

3. izmjene i dopune (5/18)

Pročišćeni plan (6/18)

4. izmjene i dopune (3/19)

Pročišćeni plan (4/19)

Prostorni plan uređenja Općine Semeljci ("Službeni glasnik" Općine Semeljci broj 5/07, 8/08-ispravak, 8/12, 7/17 i 8/17-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 5/07) / (Ispravak - 8/08)

1. izmjene i dopune (8/12)

2. izmjene i dopune (7/17)

Pročišćeni plan (8/17)

Prostorni plan uređenja Općine Strizivojna ("Službeni glasnik" Općine Strizivojna broj 4/06 , 2/09, 6/13 i 4/16)

Osnovni plan (SG br. 4/06)

1. izmjene i dopune (2/09)

2. izmjene i dopune (6/13)

3. izmjene i dopune(4/16)

Prostorni plan uređenja Općine Šodolovci ("Službeni glasnik" Općine Šodolovci broj 3/06, 7/13, 6/15, 2/16-pročišćeni tekst, 9/20 i 1/21-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 3/06)

1. izmjene i dopune (7/13)

2. izmjene i dopune (6/15)

Pročišćeni plan (2/16)

3. izmjene i dopune (9/20)

Pročišćeni tekst (1/21)

Prostorni plan uređenja Općine Trnava - plan smanjenog sadržaja ("Službeni glasnik" Općine Trnava broj 4/07, 1/11, 4/15, 1/16-pročišćeni tekst, 5/20 i 6/20-pročićeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 4/07)

1. izmjene i dopune (1/11)

2. izmjene i dopune (4/15)

Pročišćeni plan (1/16)

3. izmjene i dopune (5/20)

Pročišćeni tekst (6/20)

Prostorni plan uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 9/20-ispravak)

Osnovni plan (SG br. 1/04)

1. izmjene i dopune (2/12)

2. izmjene i dopune (3/17)

Pročišćeni plan (2/18)

3. izmjene i dopune (2/20) / (Ispravak - 9/20)

Pročišćeni plan (3/20)

Prostorni plan uređenja Općine Viškovci ("Službeni glasnik" Općine Viškovci broj 2/07, 3/10 i 1/14)

Osnovni plan (SG br. 2/07)

1. izmjene i dopune (3/10)

2. izmjene i dopune (1/14)

Prostorni plan uređenja Općine Vladislavci ("Službeni glasnik" Općine Vladislavci broj 1/07, 6/15, 4/18, 5/18-ispravak i 9/18-ispravak)

Osnovni plan (SG br. 1/07)

1. izmjene i dopune (6/15)

2. izmjene i dopune (4/18) / (Ispravak - 5/18), (Ispravak - 9/18)

Pročišćeni plan (6/18)

Prostorni plan uređenja Općine Vuka ("Službeni glasnik" Općine Vuka broj 4/07, 1/16, 4/16-ispravak i 4/16-pročišćeni tekst)

Osnovni plan (SG br. 4/07)

1. izmjene i dopune (1/16) / (Ispravak - 4/16)

Pročišćeni plan (4/16)