Zavod za prostorno uređenje

Općenito

Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova. Svoje djelatnosti Zavod nastavlja obavljati temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Opći akti

Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije  (Županijski glasnik broj 6/08, 2/09, 9/10, 14/11, 2/14 i 6/16 - pročišćeni tekst)

Statut Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik broj 9/08, 2/09, 9/10, 14/11, i 9/14)

Pravilnik o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 10. studenog 2016. g. i stupio na snagu 18. studenog 2016. godine.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 10. studenog 2016. g. i stupio na snagu 18. studenog 2016. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 26. ožujka 2018. g. i stupio na snagu 03. travnja 2018. godine.
Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 19. svibnja 2020. g. i stupio na snagu 27. svibnja 2020. godine.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije - pročišćeni tekst, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 19. svibnja 2020. g. i stupio na snagu 27. svibnja 2020. godine.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 24. ožujka 2016. g. i stupio na snagu 01. travnja 2016. godine.

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti nabava na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Izvješće o radu

IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA 2019. GODINU (pdf)
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA 2018. GODINU (pdf)
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA 2017. GODINU (pdf)
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA 2016. GODINU (pdf)
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA 2015. GODINU (pdf)

 

Javna nabava

IZMJENA PLANA NABAVE za 2021. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2021. godinu (pdf)
IZMJENA PLANA NABAVE za 2020. godinu (pdf)
DOPUNA PLANA NABAVE za 2020. godinu (pdf)
DOPUNA PLANA NABAVE za 2020. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2020. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2019. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2018. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2017. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2016. godinu (pdf)
PLAN NABAVE za 2015. godinu (pdf)

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2019. (pdf)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2018. (pdf)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2017. (pdf)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2016. (pdf)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2015. (pdf)
IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI za 2014. (pdf)


Registar narudžbenica

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) objavljujemo:

REGISTAR NARUDŽEBNICA O JAVNOJ NABAVI U 2020. GODINI

REGISTAR NARUDŽEBNICA O JAVNOJ NABAVI U 2019. GODINI

 

Godišnji financijski izvještaji

Temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 27. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15) objavljujemo:

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU (xls,   bilješke)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU (xls,   bilješke)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU (xls,   bilješke)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU (xls,   bilješke)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

 

Ostali dokumenti

Procedura stvaranja ugovornih obaveza (pdf)
Procedura zaprimanja računa (pdf)
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga (pdf)
Odluka o postupku utvrđivanja i naplate prihoda (pdf)

Djelatnosti

Zavod obavlja djelatnosti prostornog uređenja za Županiju, kao javnu službu, u okviru čega osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izradu izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
  • druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda,
  • Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Osnivača te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili župan.

Djelatnici

Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
Ravnatelj

Marijana Bošnjak, SSS
Administrativni tajnik ravnatelja

Jasminka Marjanović-Zulim, ing. građ.
Vodeći suradnik za infrastrukturu

Marina Pejaković, mag. ing. aedif.
Stručni savjetnik za infrastrukturu

Zlatica Škarić, dipl. ing. arh.
Vodeći prostorni planer