Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova.

više

Izvješće o stanju u prostoru OBŽ

Aktualno

Izrada izvješća o stanju u prostoru

Temeljem članka 27. Zakona o prostornom uređenju JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije izrađuje četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru za Osječko-baranjsku županiju. Posljednje Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije izrađeno je 2015. godine, te je pokrenuta izrada novog, kojim će biti obrađeno razdoblje od 2015.-2019. godine.

Izmjene i dopuna Zakona o prostornom uređenju

25. travnja 2019. godine stupile su na snagu treće Izmjene i dopuna Zakona o prostornom uređenju: NN 39/19 (redakcijski pročišćeni tekst).

Očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka

o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

o pročišćenom tekstu odredbi za provedbu prostornog plana

Izrada Državnog plana prostornog razvoja

Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14 i 154/14), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (NN 122/15), Odluci o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 39/18 ) i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Državnog plana.

Pilot-projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje

JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije sudjelovala je u Pilot-projektu izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Osječko-baranjske županije prema Sporazumu o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja s državnim Zavodom za prostorni razvoj. Radovi na Pilot-projektu zaključeni su izradom urbanističkog plana uređenja sanacije utvrđenog područja obuhvata te dostavom cjelovitog elaborata Pilot projekta državnom Zavodu. Pilot projekt je dostupan u vidu publikacije u izdanju Zavoda, kao i u zajedničkom Zborniku radova svih uključenih županijskih zavoda za prostorno uređenje. Zborniku „Urbana sanacija“ je 5. travnja 2019. godine na Danima arhitekata u Splitu dodijeljena medalja Hrvatske komore arhitekata za urbanizam za 2018. godinu.