SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
VIŠKOVCI
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVCI

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

Naziv prostornog plana PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINE VIŠKOVCI

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine

Viškovci: "Službeni glasnik Općine Viškovci" broj 2/05.

Odluka Općinskog vijeća Općine Viškovci o donošenju Prostornog

plana uređenja Općine Viškovci: "Službeni glasnik Općine Viškovci"

broj 02/07.

Zaključak Općinskog poglavarstva Općine Viškovci o

stavljanju Prostornog plana uređenja Općine Viškovci na javni

uvid objavljen 09.06.2006.

Javni uvid održan :

od 19.06.2006. do 18.07.2006.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

………………………….………………

Smilja FILIPOVIĆ

Suglasnosti na plan:

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne

poslove, Ispostava Đakovo, prema članku 24. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), klasa 350-

02/06-01-87, urbroj 2158-13-03/3-06-5 datum 09.11.2006.

Pravna osoba koja je izradila plan

CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb, Odranska 2

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba

…………………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Koordinatori plana

Za Općinu VIŠKOVCI:

Za CPA d.o.o.:

Željko GUDELJ, dipl.oecc.

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana

1. Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

2. Neda KAMINSKI-KIRŠ, dipl.ing.arh.

3. Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh.

4. Maša MUJAKIĆ, dipl.ing.arh.

5. Petra MAKSAN, dipl.ing.arh.

6. Ankica TOMIĆ, dipl.ing.arh.

7. mr.sc. Vladimir ŽANIĆ, dipl.ing.prom.

Pečat Općinskog vijeća:

M.P.

Predsjednik Općinskog vijeća:

…………………………………………

Vladimir MIJAKIĆ

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

…………………………………………

ime, prezime i potpis

M.P.