SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
PODGORAČ
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODGORAČ

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine

Podgorač: "Službeni glasnik Općine Podgorač" broj 03/04

Odluka Općinskog vijeća Općine Podgorač o donošenju Prostornog

plana uređenja Općine Podgorač: "Službeni glasnik Općine Podgorač"

broj 02 / 06

Zaključak Općinskog poglavarstva Općine Podgorač o

stavljanju Prostornog plana uređenja Općine Podgorač na

javni uvid od 06.07.2005.

Javni uvid održan :

od 01.08.2005. do 01.09.2005.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

………………………….………………

Jurica POŽEGA, dipl.iur.

Suglasnosti na plan:

- Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne

poslove, prema članku 24. i 26. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), klasa 350-01/05-1/176,

urbroj 2158-14-03/01-05-02, od 27. prosinca 2005. godine; na temelju mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Osječko - baranjske

županije (klasa 350-04/04-01/11, urbroj 2158/1-01/10-05-14 od 13. prosinca 2005. godine)

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište, prema članku 17. Zakona o

poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), klasa 350-02/05-01/147 urbroj 525-09-V.B.M. 06-02 od 24. ožujka

2006. godine

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku prema članku 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,

151/03 i 157/03), klasa: 612-08/05-01-03/116, urbroj: 532-04-06/13-05-05 od 07. studenog 2005. godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, prema članku 124. Zakona o zaštiti prirode (NN 74/05, klasa: 350-02/04-01/01 urbroj:

2149/04-04/04-12 od 14. listopada 2005. godine

- Ured za gospodarstvo Osječko - baranjske županije, prema članku 2.a.. Zakona o tržištu plina (NN 68/01 i 87/05), klasa 320-02/06-

03/4, urbroj 2158-14-01/02-06-01 od 20. siječnja 2006. godine

Pravna osoba koja je izradila plan

CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb, Odranska 2

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba

…………………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Koordinatori plana

Za Općinu PODGORAČ:

Za CPA d.o.o.:

Goran ĐANIĆ

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Stručni tim u izradi plana

1. Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

2. Neda KAMINSKI-KIRŠ, dipl.ing.arh.

3. Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh.

4. Maša MUJAKIĆ, dipl.ing.arh.

5. Petra MAKSAN, aps.arh.

Pečat Općinskog vijeća:

M.P.

Predsjednica Općinskog vijeća:

…………………………………………

Zorica GUDELJ

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

…………………………………………

ime, prezime i potpis