SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA ERDUT
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ERDUT

NOSITELJ IZRADE: OPCINA ERDUT

STRUCNI IZRADIVAC: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK

NAZIV PLANA: PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE ERDUT

- KNJIGA I

BROJ PLANA: 18/01.

KOORDINATOR PLANA: Mr VLATKO DUSPARIC,dipl.ing.arh.

STRUCNI TIM: Mr VLATKO DUSPARIC, dipl.ing.arh.

BOŽIDAR DUJMOVIC, dipl.ing.grad.

ZVONIMIR VIDUKA, dipl.ing.elek.

DAMIR DELALIC, dipl.ing.stroj.

TANJA MILIC, arh.teh.

BRANKA MANDIC, arh.teh.

MIRA ZOVKO, grad.teh.

U Osijeku, sijecanj 2006. DIREKTOR:

NIKOLA ŠKARO,dipl.iur.

SURADNJA

OPCINA ERDUT, OPCINSKO POGLAVARSTVO

URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJECKO – BARANJSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA PROSTORNO

UREDENJE, STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE OSJECKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

MINISTARSTVO OBRANE; UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE; SLUŽBA ZA NEKRETNINE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

MINISTARSTVO KULTURE; UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE; KONZERVATOSRKI

ODJEL U OSIJEKU – UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA; PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK

HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB; SEKTOR ODRŽAVANJA; ISPOSTAVA OSIJEK

UPRAVA ZA CESTE OSJECKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

HRVATSKE ŠUME; UPRAVA ŠUMA OSIJEK

HRVATSKE VODE ZAGREB; VODNO – GOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUCJE SLIVA

DRAVE I DUNAVA OSIJEK

HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. ZAGREB; DP «ELEKTROSLAVONIJA» OSIJEK; SLUŽBA ZA

TEHNICKE POSLOVE

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.; TK CENTAR OSIJEK

EMANITA d.o.o. VINKOVCI

IPK ZAVOD ZA EKONOMIKU, PROJEKTIRANJE I RAZVOJ OSIJEK

GEODETSKI ZAVOD d.d. OSIJEK

OBŽ, AGENCIJA ZA RAZVOJ