SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
PETRIJEVCI
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI-IZMJENE I DOPUNE

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A P E T R I J E V C I

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

izmjene i dopune

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci: "Službeni glasnik" Općine Petrijevci broj 05/11 i 07/11

Odluka Općinskog vijeća Općine Petrijevci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci: "Službeni glasnik“ Općine Petrijevci broj 04/12

Zaključak općinskog načelnika Općine Petrijevci o stavljanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci na javnu raspravu od 29.11.2011. godine

Javni uvid održan:

od 09.12.2011. do 22.12.2011. godine

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

…………………………………………

Ivo ZELIĆ, dipl.ing.polj.

Suglasnost na plan:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko – baranjske županije, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), klasa: 350-02/11-01/24, urbroj: 2158/1-01-22/42-12-10 od 19.06.2012. godine

Pravna osoba koja je izradila plan:

CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb, Odranska 2

Pečat odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga

izmjena i dopuna PPUO Petrijevci:

M.P.

Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga

izmjena i dopuna PPUO Petrijevci:

…......………………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

……….....…………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Koordinator plana:

Tomislav DOLEČKI,dipl.ing.arh.

Stručni tim CPA d.o.o. u izradi plana:

1. Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

2. Neda KAMINSKI-KIRŠ, dipl.ing.arh.

3. Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh..

4. Maša MUJAKIĆ OJVAN, dipl.ing.arh.

5. Dora DOLEČKI GLASINOVIĆ, dipl.ig.arh.

6. Petra IGRC, dipl.ing.arh.

7. Ankica TOMIĆ, dipl.ing.građ.

8. Barbara VAJDIĆ, dipl.oecc.

9. Josip ŠTEFIČIĆ, dipl.iur.

10. Nataša HORVAT, dipl.ing.biolog.

Pečat Općinskog vijeća Općine Petrijevci:

M.P.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Petrijevci:

…………………………………………

Đuro PETNJARIĆ, dipl.oec., v.r.

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

…………………………………………

( ime, prezime i potpis )