SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

DARDA

II.IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA

Nositelj izrade plana: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DARDA

Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.

Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

Naziv prostornog plana: II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE DARDA

KNJIGA Knjiga 1. Tekstualni dio

Odgovorna osoba:

__________________________

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

______________________________

Zvonimir Tucaković, dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Zvonimir Tucaković, dipl.ing.arh.

Vlado Sudar, dipl.ing.građ.

Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn.

Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

Ljubica Majcan-Korkutović, dipl.turizm.

Stojan Stojković, dipl.iur.

Dr.sc. Stipan Penavin, dipl.oecc.

Tehnička obrada: Aleksandra Knežević, građ.teh.

Datum izrade: Srpanj, 2012. godine