SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

ANTUNOVAC
II.CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE ANTUNOVAC

Nositelj izrade plana: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC

Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.

Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

Naziv prostornog plana:

II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE

ANTUNOVAC

KNJIGA 1.: Tekstualni i grafički dio

Odgovorna osoba:

___________________________

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

________________________

VANESA BOLF,dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Vanesa Bolf, dipl.ing.arh.

Vlado Sudar, dipl.ing.građ.

Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn.

Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

Ljubica Majcan-Korkutović, dipl.turizm.

Stojan Stojković, dipl.iur.

Dr.sc. Stipan Penavin, dipl.oecc.

Tehnička obrada: Ivana Radolović, građ.teh.vis.

Datum izrade: Lipanj, 2012. godine

Popis knjiga: KNJIGA 1.: - Tekstualni i grafički dio

KNJIGA 2.: - Obvezni prilozi

SURADNJA I KONZULTACIJE U IZRADI PLANA

Suradnja i konzultacije: 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za

zaštitu prirode, Zagreb

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne

baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Osijek

3. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog

razvoja, Zagreb

4. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke

komunikacije, Zagreb

5. Hrvatski telekom, Zagreb

6. Hrvatske ceste do.o., za upravljanje, građenje i

održavanje državnih cesta, Zagreb

7. Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek, Osijek

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno

područje slivova Drave i Dunava, Osijek

9. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje

Osječko-baranjske županije

10. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

11. Općina Antunovac