SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
VILJEVO
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A V I L J E V O

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VILJEVO

izmjene i dopune

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo: "Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 01/10, 01/11 i 01/12

Odluka Općinskog vijeća Općine Viljevo o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo: "Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj 02/12

Javna rasprava objavljena je: “Glas Slavonije” od 07.11.2011. godine

Ponovna javna rasprava objavljena je: “Glas Slavonije” od 04.04.2012. godine

Javni uvid održan od 16.11. do 30.11.2011. godine

Ponovni javni uvid održan od 13.04. do 21.04.2012. godine

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

…………………………………………

Ivan FEKETE

Suglasnost na plan:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko – baranjske županije, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), klasa: 350-02/12-01/02, urbroj: 2158/1-01-22/42-12-16 od 28.06.2012. godine

Pravna osoba koj je izradila plan:

Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o.

Zagreb, Odranska 2

Pečat odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga

Izmjena i dopuna PPUO Viljevo:

M.P.

Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga

Izmjena i dopuna PPUO Viljevo:

…......………………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

ovlašteni arhitekt

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

……….....…………………………………

Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Koordinator plana:

Tomislav DOLEČKI,dipl.ing.arh.

Stručni tim CPA d.o.o. u izradi plana:

1. Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh.

2. Neda KAMINSKI-KIRŠ, dipl.ing.arh.

3. Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh.

4. Maša MUJAKIĆ OJVAN, dipl.ing.arh.

5. Dora DOLEČKI GLASINOVIĆ, dipl.ig.arh.

6. Petra IGRC, dipl.ing.arh.

7. Ankica TOMIĆ, dipl.ing.građ.

8. Barbara VAJDIĆ, dipl.oecc.

9. Josip ŠTEFIČIĆ, dipl.iur.

10.Nataša HORVAT, dipl.ing.biol.

Pečat Općinskog vijeća Općine Viljevo:

M.P.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo:

…………………………………………

Davorin FEKETE

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

…………………………………………

( ime, prezime i potpis )

Pečat nadležnog tijela:

M.P.