SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
MARIJANCI
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJANCI

Nositelj izrade plana: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJANCI

Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.

Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

Naziv prostornog plana: IZMJENE I DOPUNE PPUO MARIJANCI

Odgovorna osoba:

___________________________

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

_____________________________

ZVONIMIR TUCAKOVIĆ,dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Zvonimir Tucaković, dipl.ing.arh.

Vlado Sudar, dipl.ing.građ.

Mirko Strahinić, dipl.ing.stroj.

Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn.

Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

Ljubica Majcan-Korkutović, dipl.turizm.

Stojan Stojković, dipl.iur.

Dr.sc. Stipan Penavin, dipl.oecc.

Tehnička obrada: Ivana Radolović, građ.teh.vis.

Datum izrade: srpanj, 2012. godine