SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

OPĆINA ANTUNOVAC

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ANTUNOVAC

Nositelj izrade plana: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ANTUNOVAC

Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.

Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a

Naziv prostornog plana:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE ANTUNOVAC

KNJIGA 1.: Tekstualni i grafički dio

Odgovorna osoba:

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

VANESA BOLF,dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Vanesa Bolf, dipl.ing.arh.

Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Vlado Sudar, dipl.ing.građ.

Mirko Strahinić, dipl.ing.stroj.

Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn.

Stojan Stojković, dipl.iur.

Dr.sc. Stipan Penavin, dipl.oecc.

Tehnička obrada: Ivana Radolović, građ.teh.vis.

Datum izrade: Travanj, 2011. godine

Popis knjiga: KNJIGA 1.: - Tekstualni i grafički dio

KNJIGA 2.: - Obvezni prilozi