SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

GRAD OSIJEK

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OSIJEKA 

SADRŽAJ PLANA

 

A. TEKSTUALNI DIO

 

I.  UVOD

 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

B. GRAFIČKI DIO

 

  1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                   1:25000

 

  1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI                                                                                   1:25000

2.4.      GOSPODARENJE OTPADOM

 

  1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA                                                1:25000

            3.1.     UVJETI KORIŠTENJA

                        3.1.2.  PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

 

  1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA                                                                                 1:5000      
  2.   4.1.B.             GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OSIJEK, NEMETIN,

            PODRAVLJE, TVRĐAVICA I VIŠNJEVAC I GRAĐEVINSKA

            PODRUČJA IZVAN NASELJA

 

C. OBVEZNI PRILOZI

 

1.      OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

 

2.      IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA – PPOBŽ

 

3.      POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA PRIMJENJENIH U IZRADI PROSTORNOG PLANA

 

4.      ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN 76/07, 38/09)

 

5.      IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI

 

6.      EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

 

7.      SAŽETAK ZA JAVNOST

 

8.      DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

 

-          Izvod iz sudskog registra stručnog izrađivača

-          Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva

-          Rješenje za upis u imenik ovlaštenih arhitekata odbovornog voditelja