SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

GRAD NAŠICE

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

Grad Našice

Naziv prostornog plana:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA

Naziv kartografskog prikaza: Tekstualni i grafički dio

Broj kartografskog prikaza:

Mjerilo kartografskog prikaza:

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (službeno glasilo):

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo):

Službeni glasnik Grada Našica br. 6/08.

Službeni glasnik Grada Našica br. 2/10.

Javna rasprava (datum objave):

Javni uvid održan

19. lipnja 2009.

od: 29. lipnja 2009.

do: 15. srpnja 2009.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Davorin Dvoržak, dipl.oec.

Suglasnost Župana Osječko–baranjske županije na plan prema članku 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07. i 38/09.),

Klasa: 350-02/09-01/6, Urbroj: 2158/1-01-22/42-10-7, od 19. veljače 2010.

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

Odgovorna osoba:

Andrino Petković, dipl.ing.građ.

Odgovorni voditelj izrade plana: Darija Maletić Mirko, dipl.ing.arh.

Stručni tim IGH u izradi plana:

1. Filip Draksler, dipl.ing.arh.

2. Branko Horvat, dipl.ing.arh.

3. Berislav Krtalić, dipl.ing.arh.

4. Darija Maletić Mirko, dipl.ing.arh.

5. Natalija Mavar, dipl.ing.arh.

6. Marija Pašalić, mag.prostornog planiranja

Pečat Gradskog vijeća:

Predsjednik Gradskog vijeća:

________________________________

Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pečat nadležnog tijela: