SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
GRAD BELIŠĆE

IID PPUG BELIŠĆE

DWF 

25000


0_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA.dwf

1_KORISTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA.dwf

2A_INFRASTRUKTURNI_SUSTAVI_promet posta i telekomunikacije.dwf

2B_INFRASTRUKTURNI_SUSTAVI_energ_vodnogosp_otpad.dwf

3A_UVJETI_KORISTENJA_UREDJENJA_I_ZASTITE_PROSTORA.dwf

3B_UVJETI_KORISTENJA_podrucja posebnih ogranicenja u koristenju.dwf

 

 

 

5000


4A_GP_Belišće.dwf

4B_GP_Bistrinci.dwf

4C_GP_Bocanjevci.dwf

4D_GP_Gat.dwf

4E_GP_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Petrovo selo.dwf

4F_GP_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Prečke.dwf

4G_GP_Gorica Valpovačka.dwf

4H_GP_Kitisanci.dwf

4I_GP_Tiborjanci.dwf

4J_GP_Veliskovci.dwf

4K_GP_Vinogradci.dwf