SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

3. IID PPUO SATNICA ĐAKOVAČKA 05/18

 I PROČIŠĆENI TEKST 06/18

DWF 

25000


 

0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

1.A.POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

2.A.ENERGETSKI SUSTAV.dwf

2.B.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

 

5000


 

4.A.GP NASELJA SATNICA ĐAKOVAČKA.dwf

4.B.GP NASELJA GAŠINCI.dwf