SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

1.IID PPUO PODRAVSKA MOSLAVINA

DWF 

25000


 

 

0.PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.A.POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET.dwf

2.B VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

3.UVJETI KORIŠTENJA.dwf

 

5000


4.A. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GEZINCI.dwf

4.B.  GRAĐ_ PODR_ NAS_ KRČENIK_I_IZDV_GRAĐ_PODR_IZVAN_NAS_GROBLJE_NAS_KRČENIK.dwf

4.C.  GRAĐ_ PODR_ NAS_ MARTINCI MIHOLJAČKI I IZDV_GRAĐ_PODR_IZVAN_NAS_GROBLJE _NAS_MART_MIH.dwf

4.D.  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODRAVSKA MOSLAVINA.dwf

4.E. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NAS_GOSPODARSKA ZONA.dwf