SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

GRAD VALPOVO


PPUG VALPOVO

Naručitelj

G R A D   V A L P O V O

Gradonačelnik

Tomislav IVIĆ, prof.

 

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

i društvene djelatnosti Grada Valpova

Đuro GLAVAŠ, dipl.iur.

Stručna kordinacija u ime Grada Valpova

Dragica SOPEK, arh.tehn.

 

 

Izvršitelj

CPA  Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. 

Zagreb, Odranska 2

 

Direktor  CPA

Tomislav  DOLEČKI, dipl.ing.arh.

 

Stručna koordinacija u ime CPA

Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.

 

Stručni tim CPA

Tomislav  DOLEČKI, dipl.ing.arh.

Neda KAMINSKI - KIRŠ, dipl.ing.arh.

Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.

Zrinka TADIĆ, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

Zagreb,  studeni 2003. godine