SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA KOŠKA

1. CILJANE IID PPUO KOŠKA 

OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU


 

Službeni glasnik Općine Koška broj 4/14